Biotec Sys Srl

Biotecnologie

Applicazione di tecnologie di bioconversione di CO2 e matrici organiche in bioenergia e biocombustibili